گروه‌های سیاست پژوهی

181مطلب موجود می باشد.
آثار و دستاوردها

جواد جواهری | شناسایی و معرفی استارتاپ‌های شاخص صنایع فرهنگی


پژوهش حاضر با تمرکز بر معرفی نمونه‌های مختلف استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه حوزه صنایع خلاق نگارش شده و هدف آن معرفی ظرفیت‌های این حوزه و روندهای موجود…

آثار و دستاوردها

محمد مجید فولادگر و حامد سروری | آسیب‌شناسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 96


با توجه به ماهیت مردمسالارانه نظام اسلامی، باید انتخابات را یکی از تعیینکنندهترین تحولات جامعه ایران تلقی کرد.همچنین با نظر به تغییرات گسترده و سریعی که پس…

آثار و دستاوردها

جواد جواهری، بهنام محمدیان، سجاد مهرگان، محمد خاجی و امیرحسین رحیمیان | استارت آپ ها در ایران؛ فرصت ها، تهدیدها و راهبردهای مواجه با آن


هرچــه تــب اســتارت آپ ها در کشــور بالاتــر رفتــه و فضــای اســتارت آپی گســترش می یابــد، مباحــث پیرامــون فرشــته یــا شــیطان بــودن ایــن پدیــده نیــز پررنگ تــر…

آثار و دستاوردها

دکتر میثم علی‌پور | ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5 ساله (1398 تا 1403) براساس بازنگری سیاست‌های پیشین


خطّ­مشی‌های هر سازمانی به عنوان بخشی از نقشه راه کلان آن سازمان تلقی می شود‌که برای مواجهه با مسائل کلان تدوین شده است. در این پژوهش خط­…

آثار و دستاوردها

امین طیب طاهر، بهنام یاوری و جواد جواهری | رسانه ملی وضع موجود، مسائل و راهکارها


دانشــگاه عمومــی، عنوانــی کــه سال هاســت پــس از اطــلاق آن بــه ســازمان صداوســیما از ســوی معمــار کبیــر انقــلاب اســلامی، همــواره به منزلــه طــراز ارزیابــی ایــن ســازمان مطــرح…

آثار و دستاوردها

امین حسام پور | هم افزایی نهادهای سیاست‌گذار آموزش عالی ایران


این پژوهش در قالب حمایت از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی) انجام شده است.استاد…

آثار و دستاوردها

مهدی مختاری، حمید ایزدبخش و محمد قنادی | وضعیت موجودنظام سلامت جمهوری اسلامی ایران؛ توزیع تخت بیمارستانی و پزشک در کشور


سلامت از اساسی ترین حقوق فردی جوامع انسانی است که باید به طور یکسان و به دور از تبعیض برای تمامی افراد جامع قابل دسترس باشد. رسیدن…

آثار و دستاوردها

امین باقری | بررسی سیاست‌ها و قوانین ایالات متحده آمریکا درخصوص مدارس غیردولتی (مدارس‌ خصوصی)


در این گزارش تلاش بر این بوده است تا توصیفی از وضعیت و شرایط سیاست‌گذاری آموزشی در ایالات متحده امریکا که به‌عنوان مهد لیبرالیسم دنیا شناخته می‌شود،…

آثار و دستاوردها

حمید ایزدبخش | مدل‌سازی تعاملات دولت با ذینفعان کلیدی حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی بر مبنای تحلیل ذینفعان


حوزه اصلی این پژوهش محدود به خط‌مشی‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران می‌شود. بررسی این خط‌مشی‌ها از منظر محتوا، فرآیند و یا بافت صورت نپذیرفته بلکه از…

آثار و دستاوردها

امیرحسین رحیمیان، محمد خاجی و سجاد مهرگان | تحلیل وضعیت سینمای ایران در سال 1394


آثار و دستاوردها

هادی جعفری | بررسی اکوسیستم دره سیلیکون؛ تجربه موفق اکوسیستم کارآفرینی در جهان


گزارش حاضر اولین قدم در بررسی علل عدم موفقیت شرکت های ژاپنی در بهره گیری از دره سیلیکون بوده و راهکارهایی نیز ارائه داده است گزارش تنها…

آثار و دستاوردها کارگروه پولی و بانکی

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | عملکرد دولت‌های نهم، دهم و یازدهم درخصوص مسئله اشتغال


موضوع اشتغال و مباحث پیرامون آن از مهمترین اهداف دولت‌ها در تحقق برنامه‌هایشان بوده و جدای از نگاه‌های ابزاری که برای جلب آرا در شعارهای تبلیغاتی مطرح…

آثار و دستاوردها

صالح رشید حاجی خواجه لو و هادی یوسفی | بررسی موانع تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستگاه های حاکمیتی و نهادهای کشوری و لشکری


کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معا ونت امور مجلس و فراسازمانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1394) پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع تعامل شورای عالی…

آثار و دستاوردها

محمد واعظی نژاد و علیرضا رودساز | مرکز رشد صنایع فرهنگی


صنایع فرهنگی در دنیای امروز ابزار قدرتمندی است که شامل تمامی گونه های هنری و رسانه ای مانند انتشار کتاب و مطبوعات، فیلم و تلویزیون، پویانمایی، بازی…

آثار و دستاوردها

محمد عبدالحسین زاده و مهدی عبدالحمید | مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد خط‌‌‌ مشی گذاری عمومی


رشـته خطمشـی‌گـذاری عمومـی کـه بیـش از پنـج‌دهـه از تأسـیس آن می‌گــذرد، از نیمــه دوم قــرن بیســتم، ابتــدا در ایالات متحــدهآمریــکا و ســپس در اروپــای غربــی، وارد حــوزهی…

آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار، سید صالح نجفی فراشاه و سید علی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی


هدف از مطالعه حاضر، ارائه تصویری از وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور است. بدین منظور، ابعاد مختلف سامانه‌ها در چهار فصل (زیرساخت‌های سامانه‌ها، سامانه‌های پایه، سامانه‌های…

آثار و دستاوردها

یاسر حاتم زاده دهبنه | وضعیت فرهنگ ترافیک در کشور


حمل و نقل، به مفهوم تسهیل ارتباطات، راه‌ها، جابجایی محموله‌ها، تجهیزات و …. یکی از زیر ساخت‌های پیشرفت اقتصادی و رشد و شکوفایی جوامع به حساب آمده…

آثار و دستاوردها

مهدی مختاری پیام | سلامت در برنامه ششم


جمهوری اسلامی ایران تا به امروز تجربه سی و پنج سالهای در خط‌مشی گذاری، سیاستگذاری و اجرا کسب کرده است. بهای کسب این تجارب هزینه‌های گزاف نیم…

آثار و دستاوردها

علیرضا رودساز و مهدی محمدی | بررسی تجربه کره جنوبی در حوزه صنایع فرهنگی


کشـور کـره جنوبـی در سـال هـای اخیـر بـه عنـوان یکـی از کشـورهای پیشـرو در حـوزه تولیـد محتـوای فرهنگـی مطـرح بـوده اسـت و انـواع محصـولات فرهنگـی کـره در…

آثار و دستاوردها

کارگروه سلامت | وضعیت موجود نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران


برای سیاست‌گذاری در هر سیستم اولین گام، اطلاع از وضعیت موجود است. برای شناسایی وضعیت موجود باید شاخص‌هایی ارائه شود که وضعیت ابعاد مختلف نظام فعلی را…

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی
آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی


بر خلاف نگاهی که مالیات را عمدتا بر سه پایه اصلی _ مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف_ معرفی می­کند، در آلمان پایه…

آثار و دستاوردها

حمید ایزدبخش | آینده‌پژوهی عملکرد دولت یازدهم؛ بررسی طرح تحول نظام سلامت


کارگروه سلامت در سال 1393 به بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت پرداخت. در این بررسی با انتخاب طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین برنامه‌ی مورد…

آثار و دستاوردها

جواد جواهری | تدوین استراتژی‌های کسب و کار رسانه‌های دیجیتال در کشور؛ مطالعه موردی: بازی‌های رایانه‌ای


همگام با ظهور رسانه‌‏هاي ديجيتال در عصر حاضر، به دليل ويژگي‌‏هاي خاص و منحصر به فرد آن‏ها، مدل‏‌هاي اقتصادي و مديريتي مرتبط با اين رسانه‏‌ها با رسانه‏‌هاي…

آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | گزارشی درخصوص وضعیت تورم، بیکاری و هدفمندی یارانه ها


این گزارش مشتمل بر سه بخش تهیه شده است. در بخش اول به بررسی مسئله اشتغال و بیکاری و سیاستهای اجرا شده در این زمینه در دوره‌های…

آثار و دستاوردها

محمود سحابی، احسان کریمی، محسن جعفری، امیر حسین رحیمیان، محمد خاجی و علیرضا رودساز | آسیب شناسی رسانه ملی؛ شناسائی مسائل اصلی و ارائه راه حل


با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اسلام ناب محمدی، نیازمند بلندگویی برای توسعه و ترویج فرهنگ تشیع بود که تنها ظرفیت صداوسیما قادر به پاسخگویی آن بود. از…

آثار و دستاوردها

هادی جعفری و صالح رشید حاجی خواجه لو | بررسی تطبیقی نظام تامین مالی در دانشگاه‌های منتخب و ارائه راهکارهایی برای ایران


در این پژوهش، موضوع کلیدی تامین مالی آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم این پژوهش، سازوکارهای روش‌های تامین مالی متداول…

آثار و دستاوردها

گروه حقوق و سیاست | سناریوهای سرنوشت سیاست خارجی دولت یازدهم؛ چشم انداز و تحلیل آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و بازتاب آن بر تحولات سیاسی اجتماعی داخل کشور


دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود پرداختن به مساله سیاست خارجی را از اولویت های خود قرار داده است، چه آنکه پیش از آن و…

آثار و دستاوردها

محمد واعظی نژاد، دکتر حسین بابائی مجرد، احمد فرقانی، هادی جعفری و علیرضا رودساز | طراحی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی


صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری خطـر پذیـر امـروزه در جهـان بـه عنـوان نهـادی رسـمی و معتبـر بـرای تامیـن و مدیریت سـرمایه بـرای طرح های نـو پذیرفتـه شـده انـد….

آثار و دستاوردها

محمد واعظی نژاد | آینده‌پژوهی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آن؛ مطالعه موردی: رایانش ابری


«گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می‌اندیشند وگرنه، مرگ یک‌بار، زاری هم یک‌بار. دهکده جهانی، واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم…

آثار و دستاوردها

شهاب طلایی شکری و دکتر سید محمد موسوی | بررسی ابعاد گردشگری حلال


گردشگری اسلامی در صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران یک مفهوم ناشناخته و تا حدی مبهم است که برای شناخت و درک گردشگری اسلامی و توسعه آن در…

آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار | پیشنهاد شفافیت اطلاعات اقتصادی احکام برنامه ششم


در این گزارش که در سال 1396 و به سفارش کارفرمای بیرونی (بنیاد تعاون) تدوین گشت، به تحلیل و بررسی احکام برنامه ششم توسعه از منظر شفافیت…