گروه سیاست پژوهی علم و فناوری 

چند رسانه‌ای سیاستی 

آسیب شناسی سیستم آموزش عالی : از مقاله گرایی تا حل مسائل کشور آرشیو

آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
اعضای گروه  
تصویر پروفایل
سید محمد احمدی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
محمد اسدبگی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
سید ایمان جبلی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
امیر رجائی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده و مدیر گروه علم و فناوری
تصویر پروفایل
حسین شریفی عضو مدرسه استعداد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
دکتر سید حمید طریفی تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
کاظم فتح تبار پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
کوروش محمدی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
سهراب محمدی پویا عضو هیئت علمی و مدیر کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر هادی مصدق تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر حسن ملکی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری کارگروه آموزش و پرورش (معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)
تصویر پروفایل
دکتر سید جلال موسوی مشاور پژوهشکده و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
هادی یوسفی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی