گروه سیاست پژوهی علم و فناوری 

Previous
Next
اخبار و رویدادهای سیاستی 
چند رسانه‌ای سیاستی 

آسیب شناسی سیستم آموزش عالی : از مقاله گرایی تا حل مسائل کشور آرشیو

آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
کارگروه آموزش عالی
اعضای گروه  
تصویر پروفایل
سید محمد احمدی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
محمد اسدبگی عضو هیئت علمی کارگروه آموزش عالی و معاون سیاست‌گذاری علمی
تصویر پروفایل
محمود آرائی عضو هیئت علمی و مدیر کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
امیر رجائی تحلیل‌گر ارشد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده و مدیر گروه علم و فناوری
تصویر پروفایل
دکتر سید حمید طریفی مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
کاظم فتح تبار پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
سهراب محمدی پویا پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
حسین شریفی عضو مدرسه استعداد کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
دکتر هادی مصدق مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر حسن ملکی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری کارگروه آموزش و پرورش
تصویر پروفایل
دکتر سید جلال موسوی مشاور پژوهشکده و مربی سیاست‌پژوهی کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
دکتر مهدی مهدی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی
تصویر پروفایل
هادی یوسفی پژوهشگر مهمان کارگروه آموزش عالی