گروه سیاست پژوهی حقوق و سیاست 

چند رسانه‌ای سیاستی 

دلالت های تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی کنگره ملی خلق چین در روابط این کشور با آمریکا آرشیو

آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
کارگروه تحولات سیاسی
کارگروه حکمرانی
کارگروه حقوق و قضایی
اعضای گروه 
تصویر پروفایل
محمدعلی آخوندی عضو مدرسه استعداد کارگروه حقوقی-قضائی
تصویر پروفایل
علی پالیز عضو مدرسه استعداد کارگروه تحولات سیاسی
تصویر پروفایل
محمد علی حسنی نیک کارشناس معاونت سیاستگذاری علمی و تحلیل‌گر کارگروه حکمرانی
تصویر پروفایل
عارف حسین زاده عضو مدرسه استعداد کارگروه حقوقی-قضائی
تصویر پروفایل
مهدی خطیب دماوندی عضو مدرسه استعداد کارگروه حکمرانی
تصویر پروفایل
هوشنگ شیخی مدیر و تحلیل‌گر کارگروه تحولات سیاسی
تصویر پروفایل
حسین عرب اسدی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه حقوق و سیاست
تصویر پروفایل
رضا عزیزی عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق و سیاست