گروه سیاست پژوهی اقتصاد و صنعت 

اخبار و رویدادهای سیاستی 
چند رسانه‌ای سیاستی 

چرا اصلاح قیمت بنزین به نارضایتی های عمومی انجامید؟ آرشیو

آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
کارگروه پولی و بانکی
اعضای گروه  
تصویر پروفایل
سجاد باقری مربی سیاست‌پژوهی کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
دکتر سید یاسر جبرائیلی مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
دکتر حسین درودیان مربی سیاست‌پژوهی کارگروه پولی و بانکی
تصویر پروفایل
سجاد شیخ علیا لواسانی پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
محمد صدیق پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
سید محمد صالح نجفی فراشاه مربی سیاست‌پژوهی گروه اقتصاد و صنعت