گروه سیاست پژوهی اقتصاد و صنعت 

چند رسانه‌ای سیاستی 

چرا اصلاح قیمت بنزین به نارضایتی های عمومی انجامید؟ آرشیو

آثار و دستاوردهای سیاستی 
کارگروه ها 
کارگروه پولی و بانکی
اعضای گروه  
تصویر پروفایل
حسین اسفندیار عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
سجاد باقری مربی و پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
دکتر سید یاسر جبرائیلی تحلیل گر ارشد و مربی حکمرانی و سیاست‌گذاری گروه اقتصاد و صنعت
تصویر پروفایل
محسن محمدی حسنلوئی پژوهشگر مهمان کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
دکتر حسین درودیان تحلیل‌گر ارشد و مربی سیاست‌پژوهی مدرسه استعداد کارگروه پولی و بانکی
تصویر پروفایل
سجاد شیخ علیا لواسانی عضو مدرسه استعداد کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
محمد صدیق عضو مدرسه استعداد کارگروه تولید و کسب و کار
تصویر پروفایل
علی‌رضا قباشی تحلیل‌گر کارگروه پولی و بانکی
تصویر پروفایل
دکتر سید محمد صالح نجفی فراشاه تحلیل‌گر ارشد کارگروه مالیات و بودجه