دستور کارگزاری گروه حقوق و سیاست

2مطلب موجود می باشد.
در فرآیند دستور کارگذاری سیاستی

عارف حسین‌زاده | پیشگیری از جرائم حوزه خصوصی‌سازی


اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، براین عقیده استوار است که مالکیت…

دستور کارگزاری گروه حقوق و سیاست

سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5ساله (1396-1400)