روز: 3 آبان 1400

2مطلب موجود می باشد.
آثار و دستاوردها

هوشنگ شیخی | اقتصاد و سیاست ترکیه در سراشیبی سقوط


آقای هوشنگ شیخی، مدیر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در برنامه زنده تلویزیونی، استراتژی ناپایدار اقتصادی و سیاسی را از مشکلات امروز…

اخبار

مجموعه چالش‌های سند ملی مسجد


نشست سیاستی مجموعه چالش‌های سند ملی مسجد؛ با هدف بهرهمندی از نظر نخبگان در راستای تدوینو جرای سند ملی مسجد توسط پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت…