نظارت و ارزیابی بر صدا و سیما؛ مسائل و راهکارها

با توجه به پژوهش‌های پیشین، شبکه مسائل سازمان صدا و سیما شامل موارد زیر است:

پس از مشخص شدن این مسائل و نیز صورت‌بندی اولیه شبکه مسائل سازمان در پژوهش‌های کارگروه صنایع فرهنگی، می‌بایست مسائل به طور جزئی و دقیق بررسی شده و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد شود؛ به همین جهت از سال 98 مطابق این الگو یکی از این مسائل (نظارت و ارزیابی) مورد بررسی قرار گرفت. عنوان اصلی این پژوهش «نظارت و ارزیابی در صداوسیما؛ مسائل و راه‌کارها» بوده و سند پشتیبان آن پژوهش‌های پیشین پژوهشکده ازجمله: شبکه مسائل سازمان صداو سیما است. البته موضوع نظارت بر صدا و سیما ازجمله موضوعات محوری در سیاست‌گذاری فرهنگی کشورمان بوده و نحوه پرداختن به آن در اسناد بالادستی (قانون اساسی، اسناد فرهنگی، بیانات و …) و قوانین عادی  شاهدی بر این مدعاست. نظارت و ارزیابی در این سازمان مطابق دسته‌بندی پژوهش‌های پیشین در پژوهشکده به نظارت درونی و بیرونی (نظارت بر و نظارت در سازمان )تقسیم شده است و هدف ما یافتن مشکلات و مسائل موجود در این دو بخش و در نهایت ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آنها است. در این اثر، از روش‌های کیفی مثل: مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق با خبرگان و نخبگان حوزه پژوهش استفاده شده است.