دکتر میثم علی‌پور، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه، عباس درزینیا رمی و سعید موسوی ثمرین |رصد و آسیب‌شناسی قرآنی نظام مالیاتی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی

چکیده:

در این پژوهش، به منظور استفاده از ظرفیت‌های عظیم قرآن کریم در خصوص موضوع مالیات‌های قرآنی از طریق مراجعه مستقیم به آیات نورانی قرآن کریم از روش تدبّر در قرآن کریم با استفاده از رویکرد موضوعی- ساختاری استفاده شده است. این روش متشکّل از سه مرحلة اساسی است: اوّل، تحقیق موضوعی در قرآن کریم به‌منظور استخراج گزاره‌های تدبّری؛ دوم، تحقیق ساختاری در قرآن کریم ( سوره شناسی) همنظور شناسایی ساختار سوره‌هایی که در آنها تدبّر انجام شده است؛ سوم، کدگذاری و دسته‌بندی گزاره‌های تدبّری در قالب ساختارهای سوره‌ای. مبنای انتخاب آیات نیز بر اساس کلید واژه‌های از پیش تعیین شده پیرامون موضوع مالیات‌های قرآنی بوده است.با ارجاع این گزاره‌ها به نخبگان و اساتید از طریق روش مصاحبه‌گیری، صحت و سقم آن‌را جویا شده و بر غنای آن افزودیم. با استفاده از کدگذاری مصاحبه‌ها و یافته‌های حاصل از پژوهش در خصوص آسیب‌های کنونی نظام مالیاتی کشور، به ارائه برخی راهکارهای اصلاحی پرداخته شد. عمده راهبردهای تعریف شده در این پروژه در قالب راهبردهای فرهنگی-اجتماعی برگرفته از نظام‌سازی اسلامی قابل بیان است.تحول در مبانی نظری؛ تغییر در روش‌ها و نگرش‌های فقهی متناسب با نیازهای فعلی جامعه ، رویکردها تدوین نظام جامع مالیاتی کارآ و مطلوب بر اساس قواعد اسلامی و متناسب با ساختارهای اقتصادی موجود؛ ،ابزارهای ارشادی، ابزارهای قهری ایجاد بسترهای نهادی، فرهنگی و اخلاقی لازم در ساختار حکمرانی و جامعه جهت تحقق فرهنگ مالیاتی اسلامی؛ ترویج ارزشهای دینی در جامعه و تدوین نظام پاداش دهی و تنبیهی بر اساس معروف و منکر از جمله نتایج این پژوهش به شمار میرود.