حسین اسفندیار، سید صالح نجفی فراشاه و سید علی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی

هدف از مطالعه حاضر، ارائه تصویری از وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور است. بدین منظور، ابعاد مختلف سامانه‌ها در چهار فصل (زیرساخت‌های سامانه‌ها، سامانه‌های پایه، سامانه‌های تولید اطلاعات و سامانه‌های کاربردی) مورد بررسی قرار گرفته و دسته‌بندی روشنی از انواع مختلف سامانه‌ها ارائه شده است. همچنین قوانین و مقررات مرتبط با هر یک از ابعاد و انواع سامانه‌ها احصا شده و در پایان نیز جمع‌بندی مبسوطی از یافته‌های این مطالعه ارائه شده است.