گزارش سیاستی “الگوی تفکیک مجوزهای تأییدی و اعلانی کسب و کار” منتشر گردید.

گزارش سیاستی “الگوی تفکیک مجوزهای تأییدی و اعلانی کسب و کار” که توسط محسن کشاورز، مربی سیاست‌پژوهی گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تدوین شده است، منتشر گردید.

تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از رویکردهای اصلی در بهبود فضای کسب وکار و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. اعلانی نمودن مجوزهای کسب و کار به عنوان بخش اصلی و کلیدی قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار محسوب شده و اجرایی نمودن آن می‌تواند منجر به رونق تولید و افزایش اشتغال در کشور شود. در این راستا گزارش حاضر که به معرفی الگوی تفکیک مجوزهای تأییدی از اعلانی می‌پردازد، با همت پژوهشکده سیاست‌پزوهی و مطالعات رهبردی حکمت و همکاری کارشناسان مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار تهیه شده و تلاش نموده است تا مبنایی روشن و منطقی برای شناسایی مجوزهای اعلانی فراهم آورد.

جهت تهیه این گزارش سیاستی می‌توانید از طریق درگاه‌های پژوهشکده حکمت اقدام نمایید.