حسین اسفندیار | پیشنهاد شفافیت اطلاعات اقتصادی احکام برنامه ششم

در این گزارش که در سال 1396 و به سفارش کارفرمای بیرونی (بنیاد تعاون) تدوین گشت، به تحلیل و بررسی احکام برنامه ششم توسعه از منظر شفافیت و تبادل اطلاعات اقتصادی پرداخته شد. اصلاح و ارتقای سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، ایجاد مکانیزم امکان گردش به موقع، صحیح، و دقیق دیتا (در فرمت قابل خوانش توسط ماشین) مهم‌ترین نکات مغفول مانده و مورد پیشنهاد در این گزارش بود که جزئیات بیش‌تر و تفضیلی‌تر آن در متن گزارش ذکر شده است.