نشست طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران

نشست طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران با ارائه علیرضا خزائی تحلیل‌گر گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در تاریخ 1401/08/18 برگزار شد.

در این نشست علیرضا خزائی ضمن بیان ضرورت، کارکردها و ویژگی های نظام مسائل اقتصاد ایران، به تشریح مسائل و ریز مسائل اقتصادی تعدادی از حوزه‌های اقتصادی پرداخت.