نشست سیاستی بررسی اشتغال دانشجویان کشاورزی در سایه توجه به نظام آموزش عالی

در این نشست که در تاریخ 21 فروردین‌ماه 1401 از سوی بسیج دانشجویی برخی از دانشگاه‌های کشور از جمله پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، محمد اسدبگی عضو هیات علمی گروه علم و فناوری و معاون سیاستگذاری علمی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به ارائه سخنرانی پرداخت.

بررسی وضعیت و تبیین بیکاری دانش‌آموخته‌های رشته کشاورزی و همچنین ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری این دانش‌آموختگان اهم نکاتی بود که از سوی ایشان در این نشست مطرح شد. نرخ بیکاری 22 درصدی دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی و نرخ اشتغال 3 درصدی آنها در بخش کشاورزی و تبعیت وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان این بخش از سهم اشتغال حوزه کشاورزی از کل اشتغال، در کنار سایر عوامل موثر فردی، زیست‌محیطی، فرهنگی-اجتماعی و آموزشی از جمله موارد تبیینی ذکر شده از سوی ایشان بود.

تاکید بر توسعه اقتصاد دانش بنیان بویژه در بعد مصرف دانش، افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از %05 درصد فعلی به 3% هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه، تغییر جدی الگوی توسعه نظام آموزش عالی از الگوی تقاضای اجتماعی به الگوی آمایش، ادامه دادن سیاست ادغام موسسات آموزش عالی، کاهش نقش عوامل سیاسی غیرکارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به گسترش نظام آموزش عالی و همچنین استقرار نظام تضمین کیفیت بخصوص نهاد اعتبارسنجی ملی، از جمله پیشنهاداتی بود که ایشان ناظر بر نظام آموزش عالی برای بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته کشاورزی مطرح نمودند و بر تلاش مسئولین وزارت عتف برای برنامه‌ریزی بین بخشی و مذاکره با سایر بخش‌های ذی ربط در جهت بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی تاکید کردند.