نشست تحلیل و آسیب‌شناسی بخش سلامت برنامه‌های توسعه اول تا ششم

نشست تحلیل و آسیب‌شناسی بخش سلامت برنامه‌های توسعه اول تا ششم؛ با ارائه رضا نظری امامی تحلیل‌گر کارگروه سلامت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در تاریخ 1401/10/07 برگزار شد.

در این نشست آقای نظری امامی ضمن تبیین محورهای مهم بخش سلامت برنامه‌های توسعه و موضوعات برنامه‌ها، به آسیب‌شناسی برنامه‌های اول تا ششم پرداخت و آن را به منصه نقد و بررسی تحلیل‌گران پژوهشکده قرار داد.