چشم‌انداز پژوهشکده در افق پنج‌ساله عبارت است از:

مرکزی دارای نقش راهبردی در تربیت، هدایت و شبکه‌سازی نیروی انسانی سیاست‌گذار در کشور است که برون‌دادهای آن، اعم از نیروی انسانی و گزارش‌های تحلیلی، موردتوجه جامعه به‌خصوص حاکمیت خواهد بود.