صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت 

صالح رشید حاجی خواجه لو

رئیس پژوهشکده
دکتر عابد گل کرمی

دکتر عابد گل کرمی

معاون طرح و تشکیلات
دکتر میثم علی پور

دکتر میثم علی پور

معاون سیاستگذاری علمی
عزیزی

رضا عزیزی

مدیر گروه حقوق و سیاست
اسفندیار

حسین اسفندیار

مدیر گروه اقتصاد و صنعت
نظری

علیرضا نظری

مدیر گروه فرهنگی و اجتماعی
صالح رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت 

صالح رشید حاجی خواجه لو

مدیر گروه علم و فناوری