آرمان رضایتی | مدل‌سازی و شبیه سازی جریان های مهاجرت به حاشیه ها در ایران، با رویکرد مدلسازی عامل مبنا

نشست ارائه پروژه “مدلسازی و شبیه سازی جریان های مهاجرت به حاشیه ها در ایران، با رویکرد مدلسازی عامل مبنا” در تاریخ 28 آبان 1398 در پژوهشکده مطالعات راهبردی و سیاست پژوهی حکمت برگزار گردید.

در این نشست که با حضور جمعی از فعالان حوزه حاشیه نشینی و پژوهشگران پژوهشکده حکمت و به همت گروه اجتماعی فرهنگی پژوهشکده حکمت برگزار گردید آقای آرمان رضایتی به ارائه گزارش پروژه ای پرداخت که در شرکت تترا و جهت ارائه به اداره کل اجتماعی وزارت کشور انجام شده بود.


در ایران 20 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم
 در ابتدای این جلسه آقای رضایتی ضمن توضیح وضعیت حاشیه‌نشینی در ایران به این مهم تاکید داشتند که حاشیه نشینی مانند بسیاری از مسایل اجتماعی دیگر گرفتار تعدد تعاریف و عدم توافق بر سر این تعاریف است از این رو به طور نمونه آماری که از تعداد حاشیه نشینان در ایران توسط دستگاه‌های رسمی ارائه می‌شود از بازه‌ای بین 10 تا 20 میلیون نفر متغیر است.

 تعدد جمعیت حاشیه نشینی در ایران مربوط به سالهای 45 تا 65 است.
در این نشست ضمن بررسی آماری جمعیت حاشیه‌نشینی در ادوار مختلف، به این یافته پژوهشی تاکید شد که که دوره اوج افزایش جمعیت حاشیه نشین در ایران مربوط به سال‌های بین 1345 تا 1365 است که در این دوره عواملی چون اصلاحات ارضی، انقلاب و جنگ مهاجرت افراد روستایی، ساکنین شهرهای کوچک و مناطق مرزی به شهرهای بزرگ را تشدید کرد.

معرفی مدلی کامپیوتری به منظور رصد حاشیه نشینی در کشور
در ادامه نشست آقای رضایتی ضمن تاکید بر روشهای کمیسازی پژوهش، به ارائه مدلی ریاضی از نتایج پژوهش خود پرداختند. بنابر گفته ایشان بعضی فرضیات کیفی و نظری مبنای ساخت این مدل قرار گرفته اند از جمله آنکه حاشیه نشینی در ایران مولود مهاجرت افراد و خانوار های عمدتا محروم، فاقد مهارت تخصصی و با سطح تحصیلات پایین از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است.


مدل های ریاضی ساخته شده در این پژوهش قادر به ارائه خروجی هایی نظیر ترکیب سنی افراد مهاجرت کننده، سطح تحصیلاتشان، فراوانی افراد مهاجر بر حسب مبداهای مهاجرت و مقصدهای مهاجرت و تشخیص نواحی بحرانی در آستانه مهاجرتهای گسترده و… است. شاخص‌هایی که می‌توانند به سیاستگذاران در امور حاشیه‌نشینی کمک شایانی کنند.