شماره ۱۹ حکمتانه ( گاهنامه) پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت منتشر گردید.

یادداشت‌های سیاستی این شماره عبارتند از:

  • اولویت‌هایی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیلی بر وضعیت بخش سلامت برنامه‌های توسعۀ اول تا ششم
  • تعارض منافع نمایندگان مجلس؛ تغافل یا تهاون!
  • راهبردها و ضوابط اجرای سیاست آمایش در نظام آموزش عالی ایران
  • ضرورت طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران
  • مدارس غیر دولتی در پرتو حقوق اساسی و عدالت آموزشی
  • پیشگام بودن بانک مرکزی ایران در راه‌اندازی رمز ارز ملی: فرصت یا چالش؟