الیاس هادیان شیوا | تحلیل حساب‌های ملی سلامت (1381 تا 1396)

حساب‌‌های ملی سلامت مجموعه‌ای از جدول‌های اسـتاندارد هستند که در آن‌ها هزینه‌‌های سلامت یک کشور، از جنبـه‌‌های مختلـف، مانند شیوه‌‌های تأمین و موارد مصرف هزینه‌ها، با ترتیبی معیّن ارائه شده‌اند. هـدف اصـلی از تهیـۀحـساب‌‌های ملی سلامت، کمک به تصمیم‌گیری و اداره کارآمدتر برای نظام سلامت است. مخارج ملی سلامت، شامل هزینۀ تمام فعالیت‌‌هایی است کـه هـدف اصـلی آن‌ها حفظ، ارتقا و بازگرداندن سلامت جامعه و هر یک از افراد در طول یک دورۀ زمانی معیّن است. جدول‌های استاندارد حساب‌‌های ملی سلامت جریان تأمین مالی را از مجموعـه منـابع بـه مجموعـه مـصارف نشان می‌دهند (WHO, 2003)؛ بنابراین حساب‌‌های ملی سلامت می‌تواند به ما کمک کند تا جریان منابع را از چهار بُعد منابع تأمین مالی، عوامل تأمین مالی، ارائه‌دهندگان و عملکرد درک کنیم. هدف از این گزارش بررسی روند جریان وجوه مالی در نظام سلامت طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ است.

این گزارش از نوع سری زمانی و کاربردی است که با استفاده از اطلاعات حساب‌‌های ملی سلامت تهیه شده است. برای تدوین گزارش، داده‌‌های سری زمانی ۱۷ سال حساب‌‌های ملی سلامت کشور در بازه سال‌‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ از پایگاه مرکز ملی آمار ایران استخراج شد؛ پس از مرتب کردن و یکپارچه‌سازی، نمودار‌های توصیفی این داده‌ها ترسیم شد و درنهایت، روند شاخص‌ها در این دوره و همچنین سیر افزایش یا کاهش شاخص‌ها در طول این بازه بررسی شدند.

برای دریافت فایل کامل گزارش سیاستی با پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تماس حاصل فرمایید.