دکتر عابد گل‌کرمی | بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم یک روش است برای واکاوی انقلاب و دستاوردهای آن و نباید در آن توقف کرد بلکه باید برای افق پیشروی آن برنامه ریزی کرد. گفتمان سازی بیانیه، یعنی آن را برای مردم نیاز و برای مسئولان وجدان کرد برای آنکه بتوان بیانیه را به باور عمومی و اقدام تبدیل کردباید پس از گفتمان سازی به نظریه پردازی و سپس به الگوسازی در آن پرداخت.