صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو | برنامه تا ثریا، شبکه یک؛ آسیب‌شناسی سیستم آموزش عالی

آسیب شناسی سیستم آموزش عالی: از مقاله گرایی تا حل مسائل کشور
آموزش عالی و مسئولیت اجتماعی: گلوگاه ها و ابزار های سیاست گذاری
حضور رشید حاجی خواجه لو در برنامه «تا ثریا» در شبکه یک سیما