دفتر ترویج و گفتمان سازی رسانه ای 

این دفتر مأموریت دارد محتوای سیاستی گروه‌های سیاست‌پژوهی پژوهشکده را به محتوای چندرسانه‌ای سیاستی مانند ویدئو سیاستی، مستند سیاستی، تایپوگرافی، موشن‌گرافی و … تبدیل و بازنمایی نماید و و از این طریق، دستورکارگذاری دستاوردها و آثار پژوهشکده را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور تسهیل نماید.

محصولات و دستاوردها 
صفحات مجازی پژوهشکده