بیست و یکمین شماره از گاهنامه حکمتانه پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت منتشر شد.

یادداشت‌های سیاستی این شماره عبارتند از:

  • اولویت‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور نخبگان با توجّه به منظومه فکری مقام معظّم رهبری(مدّ ظلّه‌العالی)
  • بررسی و آسیب‌شناسی آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان
  • عملکرد بهتر با منابع کمتر: شکل‌گیری ابتکارات صرفه‌جویانه
  • مالیات بر عایدی سرمایه و محدودیت سوداگری
  • چارچوب مالی به منزله جعبه ابزار انضباط مالی دولت در ایران
  • جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان در پارلمان‌های اروپایی(مورد آلمان و فرانسه)
  • بررسی قابلیت اجرایی اصل 27 قانون اساسی
  • آسیب‌شناسی مدیریت کرونا در حوزه سلامت

متن و فایل کامل این شماره از گاهنامه حکمتانه به زودی در درگاه و کانال‌های پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت منتشر خواهد شد.