الیاس هادیان شیوا | بررسی سیاست‌های کلی سلامت

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ اقدام به تایید و ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت نمودند که توسط سازمان‌های مرتبط و افراد خبره در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود. حال که ۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، مجال خوبی فراهم شده است تا میزان التزام به این سیاست‌ها و نیل به اهداف آن، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این گزارش قصد داریم تا با استفاده از آمار‌های موجود در حساب‌های ملی سلامت ، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و نظر خبرگان، به بررسی و مقایسه وضع موجود با شرایط ترسیم شده در سیاست‌های ابلاغی سلامت بپردازیم. برخی شاخص‌های موجود در بند‌های این سیاست‌ها مبهم هستند و بعضا انتقاداتی به آنها وارد است که به برخی از آنها اشاره شده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که تمامی بند‌های این سیاست‌ها قابل بررسی با آمار موجود نیستند؛ لذا تنها به منتخبی از بند‌های سیاست کلی که قابلیت ارزیابی کمّی را دارند، پرداخته شده است. بدین ترتیب، مواردی همچون: اولویت پیشگیری بر درمان و افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلی و بودجه عمومي دولت به نحوی كه بالاتر از ميانگين كشورهای منطقه باشد و… بررسی شدند و پیشنهادات لازم جهت تعیین شاخص در این موارد ارائه شد.