آثار و دستاوردها

223مطلب موجود می باشد.
آثار و دستاوردها

رضا عزیزی، دکتر حسین بابایی مجرد | قدرت نرم


جنگ، سابقه‌ای به درازای تاریخ حیات بشر دارد.جنگ روشی برای غلبه یک طرف بر طرف دیگر و غالبا به عنوان ابزاری در دست قدرتمندان، امپراطوری‌ها، حکومت‌ها در…

آثار و دستاوردها

رضا عزیزی | منظومه پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری


آرمانهای نظام اسلامی – که در حقيقت آرمانهای اسلامی است – یک منظومه ای است، یک مجموعه ای است، مراتب مختلفی هم دارد؛ بعضی از اینها اهداف…

آثار و دستاوردها

رضا عزیزی | انتخابات مجلسین در سپهر سیاسی غـرب


اندیشکده های مهم غرب، تحولات جامعه و دولت در جمهوری اسلامی ایران را به طور مستمر رصد می كنند. آنان پس از سال ها تلاش برای تغییر…

آثار و دستاوردها

یاسر حاتم زاده دهبنه | وضعیت فرهنگ ترافیک در کشور


حمل و نقل، به مفهوم تسهیل ارتباطات، راه‌ها، جابجایی محموله‌ها، تجهیزات و …. یکی از زیر ساخت‌های پیشرفت اقتصادی و رشد و شکوفایی جوامع به حساب آمده…

آثار و دستاوردها

رضا عزیزی | مذاکرات هسته ای در منظومه فکری مقام معظم رهبری


مقـام معظـم رهبری بـا تغییر دولت در انتخابات ریاسـت جمهـوری یازدهم و اتخـاذ راهبـرد مذاکـرات هسـته ای دولـت یازدهـم در سیاسـت خارجـی خـود بـا توجیـه حـل مسـائل…

آثار و دستاوردها

مهدی مختاری پیام | سلامت در برنامه ششم


جمهوری اسلامی ایران تا به امروز تجربه سی و پنج سالهای در خط‌مشی گذاری، سیاستگذاری و اجرا کسب کرده است. بهای کسب این تجارب هزینه‌های گزاف نیم…

آثار و دستاوردها

علیرضا رودساز و مهدی محمدی | بررسی تجربه کره جنوبی در حوزه صنایع فرهنگی


کشـور کـره جنوبـی در سـال هـای اخیـر بـه عنـوان یکـی از کشـورهای پیشـرو در حـوزه تولیـد محتـوای فرهنگـی مطـرح بـوده اسـت و انـواع محصـولات فرهنگـی کـره در…

آثار و دستاوردها

رضا عزیزی | توافق وین از نگاه اندیشمندان غربی


اين گزارش در پي نهايي شدن جمع بندي برجام از سوي كشورهاي 5+1و ایران و قرار گرفتن متن آن در اختيار رسانه ها تهيه شده است. تمركز…

آثار و دستاوردها

کارگروه سلامت | وضعیت موجود نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران


برای سیاست‌گذاری در هر سیستم اولین گام، اطلاع از وضعیت موجود است. برای شناسایی وضعیت موجود باید شاخص‌هایی ارائه شود که وضعیت ابعاد مختلف نظام فعلی را…

آثار و دستاوردها کارگروه تحولات سیاسی

رضا عزیزی | مذاکرات هسته ای از نگاه اندیشمندان غربی


اين نوشتار، گزارشی از نگاه انديشكده هاي راهبردی غربي به مسائل هسته اي ايران طي يك ماه گذشته و پس از بيانه لوزان مي باشد. اين دست…

آثار و دستاوردها

سعید نریمان و رضا عزیزی | ﻣﺪل ﭼﻨﺪﻻیه ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎست ﺟﻤﻬﻮری


اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري در اﻳﺮان ﻫﻤـﻮاره ﺗﺤﻠﻴﻠﮕـﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳﻴﺎﺳـﻲ را ﺷﮕﻔﺖزده و ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎر ة ﻣﻮﺿـﻮع ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان…

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی
آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی


بر خلاف نگاهی که مالیات را عمدتا بر سه پایه اصلی _ مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر مصرف_ معرفی می­کند، در آلمان پایه…

آثار و دستاوردها

حمید ایزدبخش | آینده‌پژوهی عملکرد دولت یازدهم؛ بررسی طرح تحول نظام سلامت


کارگروه سلامت در سال 1393 به بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت پرداخت. در این بررسی با انتخاب طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین برنامه‌ی مورد…

آثار و دستاوردها

جواد جواهری | تدوین استراتژی‌های کسب و کار رسانه‌های دیجیتال در کشور؛ مطالعه موردی: بازی‌های رایانه‌ای


همگام با ظهور رسانه‌‏هاي ديجيتال در عصر حاضر، به دليل ويژگي‌‏هاي خاص و منحصر به فرد آن‏ها، مدل‏‌هاي اقتصادي و مديريتي مرتبط با اين رسانه‏‌ها با رسانه‏‌هاي…

آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | گزارشی درخصوص وضعیت تورم، بیکاری و هدفمندی یارانه ها


این گزارش مشتمل بر سه بخش تهیه شده است. در بخش اول به بررسی مسئله اشتغال و بیکاری و سیاستهای اجرا شده در این زمینه در دوره‌های…

آثار و دستاوردها

محمود سحابی، احسان کریمی، محسن جعفری، امیر حسین رحیمیان، محمد خاجی و علیرضا رودساز | آسیب شناسی رسانه ملی؛ شناسائی مسائل اصلی و ارائه راه حل


با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اسلام ناب محمدی، نیازمند بلندگویی برای توسعه و ترویج فرهنگ تشیع بود که تنها ظرفیت صداوسیما قادر به پاسخگویی آن بود. از…

آثار و دستاوردها

هادی جعفری و صالح رشید حاجی خواجه لو | بررسی تطبیقی نظام تامین مالی در دانشگاه‌های منتخب و ارائه راهکارهایی برای ایران


در این پژوهش، موضوع کلیدی تامین مالی آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم این پژوهش، سازوکارهای روش‌های تامین مالی متداول…

آثار و دستاوردها

گروه حقوق و سیاست | سناریوهای سرنوشت سیاست خارجی دولت یازدهم؛ چشم انداز و تحلیل آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و بازتاب آن بر تحولات سیاسی اجتماعی داخل کشور


دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود پرداختن به مساله سیاست خارجی را از اولویت های خود قرار داده است، چه آنکه پیش از آن و…

آثار و دستاوردها

محمد واعظی نژاد، دکتر حسین بابائی مجرد، احمد فرقانی، هادی جعفری و علیرضا رودساز | طراحی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی


صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری خطـر پذیـر امـروزه در جهـان بـه عنـوان نهـادی رسـمی و معتبـر بـرای تامیـن و مدیریت سـرمایه بـرای طرح های نـو پذیرفتـه شـده انـد….

آثار و دستاوردها

رضا عزیزی | اصول ثابت گفتمان مطلوب کشور با رویکرد نظام‌مند بر پایه نظام بینشی مقام معظم رهبری


محور نگاه مقام معظم رهبری در باب گفتمان پیشرفت در علم و فناوری تاکید بر چرخه علم تا مصرف و حفظ شتاب علمی کشور در پیوند با…

آثار و دستاوردها

محمد واعظی نژاد | آینده‌پژوهی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی-اجتماعی آن؛ مطالعه موردی: رایانش ابری


«گریختن» مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می‌اندیشند وگرنه، مرگ یک‌بار، زاری هم یک‌بار. دهکده جهانی، واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم…

آثار و دستاوردها

شهاب طلایی شکری و دکتر سید محمد موسوی | بررسی ابعاد گردشگری حلال


گردشگری اسلامی در صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران یک مفهوم ناشناخته و تا حدی مبهم است که برای شناخت و درک گردشگری اسلامی و توسعه آن در…

آثار و دستاوردها

حسین اسفندیار | پیشنهاد شفافیت اطلاعات اقتصادی احکام برنامه ششم


در این گزارش که در سال 1396 و به سفارش کارفرمای بیرونی (بنیاد تعاون) تدوین گشت، به تحلیل و بررسی احکام برنامه ششم توسعه از منظر شفافیت…