رضا عزیزی | مذاکرات هسته ای در منظومه فکری مقام معظم رهبری

مقـام معظـم رهبری بـا تغییر دولت در انتخابات ریاسـت جمهـوری یازدهم و اتخـاذ راهبـرد مذاکـرات هسـته ای دولـت یازدهـم در سیاسـت خارجـی خـود بـا توجیـه حـل مسـائل تحریم و رفـع موانـع تولیـد، با عنـوان کردن نرمـش قهرمانانـه در مذاکـرات، راه را بـرای دولـت یازدهـم در مذاکرات با کردنـد امـا شـرایط، قیـودات، محدودیـت ها و خطـوط قرمـزی را در طول مذاکـرات تعییـن کردنـد و دولـت را موظـف کردنـد تـا در چارچـوب ایـن خطـوط در مذاکـرات حاضـر شـوند. مدیریـت داهیانـه ایشـان بـا توجـه به نـوع اسـتراتژی دولـت یازدهـم در اعـلام مذاکـرات هسـته ای بـا غرب در ماهـه هسـته ای از آغـاز دولـت یازدهم تـا توافق وین 23طـول مذاکـرات بـی بدیـل اسـت. پارامترهـا و متغیرهـای مهم بیانـات ایشـان در طول این دوره در قالـب جداولـی کـه در ذیـل آمده اسـتخراج شـده اسـت.

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط رضا عزیزی در آبان ماه 1394 انجام شده‌است.

برای دریافت متن کامل این گزارش سیاستی اینجا کلیک نمائید.