رضا عزیزی | مختصات پیشرفت فرهنگی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

موضــوع پیشــرفت فرهنــگ در نــگاه مقــام معظــم رهبــری یــک پیوســت ضــروری و لاینفــک بــرای تمــام موضوعــات دیگــر مقولــه پیشــرفت از جملــه اقتصــاد و سیاســت و علــم و ماننــد ایــن بــه طــور عــام مــی باشــد. بدیــن معنــا کــه هــر جــا بخواهیــم روی موضوعــی فعالیــت کنیــم فرهنــگ حضــور دارد و جــدا از آن نبایــد باشــد. امــا در بررســی صحبــت هــای ایشــان بخشــی مربــوط بــه فرهنــگ کار، تولیــد و مباحــث مدیریــت مصــرف و صرفــه جویــی و عــدم اســراف مــی باشــد کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان حلقــه اتصــال فرهنــگ بــه اقتصــاد بــه طــور خــاص در نظــر گرفــت. بــه عنــوان مثــال ایشــان مــی فرماینــد: «یــک مســئله هــم در اقتصــاد مقاومتــی، مدیریــت مصــرف اســت. مصــرف هــم بایــد مدیریــت شــود. ایــن قضیــه ی اســراف و زیــاده روی، قضیــه ی مهمــی در کشــور اســت. خــب، حــالا چگونــه بایــد جلــوی اســراف را گرفــت؟ فرهنگ ســازی هــم لازم اســت، اقــدام عملــی هــم لازم اســت. فرهنگ ســازی اش بیشــتر در ایــن زمینــه، هــم صــدا و ســیما در ً بــه عهــده ی رسانه هاســت. واقعــا درجــه ی اول و بیــش از همــه مســئولیت دارد، هــم دســتگاه های دیگــر ِ مســئولیت دارنــد. بایــد فرهنگ ســازی کنیــد. مــا یــک ملــت مســلمان علاقه منــد بــه مفاهیــم اســلامی هســتیم، اینقــدر در اســلام اســراف منــع شــده، و مــا متأســفانه در زندگی مــان اهــل اســرافیم! بخــش عملیاتــی اش هــم بــه نظــر مــن از خــود دولــت بایــد آغــاز شــود. در گزارشــهای شــماها مــن خوانــدم، حــالا هــم بعضــی از دوســتان اظهــار کردنــد کــه دولــت در صــدد صرفه جویــی اســت و میخواهــد صرفه جویــی کنــد؛ بســیار خــوب، ایــن لازم اســت؛ ایــن را جــدی بگیریــد. دولــت خــودش یــک مصرف کننــده بســیار بزرگــی اســت. شــما از بنزیــن بگیریــد تــا وســائل در کار ً گوناگــون، یــک مصرف کننــده ی بــزرگ، دولــت اســت. حقیقتــا مصــرف، صرفه جوئــی کنیــد. صرفه جوئــی، چیــز بســیار لازم و مهمــی .» از آنجــا کــه ایــن قســمت را در بخــش اقتصــاد مقاومتــی آورده 1اســت ایــم از آن صــرف نظــر مــی کنیــم و بــه بخــش عــام فرهنــگ بــه عنــوان پیوســت ضــرروی مقولــه پیشــرفت در موضوعــات گوناگــون مــی پردازیــم.

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط رضا عزیزی در بهمن 1394 انجام شده‌است.

برای دریافت متن کامل این گزارش سیاستی اینجا کلیک نمائید.