رضا عزیزی | مختصات پیشرفت علم و فناوری در منظومه فکری مقام معظم رهبری

موضوع پیشرفت در علم و فناوری از اولویت های هم عرض با اولویت اقتصاد در بیانات مقام معظم رهبری به چشم می خورد. این موضوع از حلقه های زنجیره پیشرفت و از حلقه های اتصال با اقتصاد مطرح می باشد. موضوع دانش بنیان کردن اقتصاد یا اقتصادی کردن علم در مباحث ایشان به وفور دیده می شود. نویسنده موضوع علم و فناوری را از اهمیت این موضوع در بیانات ایشان آغاز کرده و مبحثی با عنوان مفرورضات و الزامات پیشرفت در علم و فناوری آورده شده است. پس از آن بحث اصلی را از ضرورت نقشه جامع علمی آغاز می کنیم و مباحث را به صورت عناوین مرتبط با این موضوع می آوریم.

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط رضا عزیزی در بهمن ماه 1394 انجام شده‌است.

برای دریافت متن کامل این گزارش سیاستی اینجا کلیک نمائید.