رضا عزیزی| مختصات پیشرفت اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

مقـام معظـم رهبـری مفـروض خـود را در امـر پیشـرفت، اسـلام و حاکـم شـدن ارزش هـای اسـلامی بـر جامعـه میدانـد و بـه ایـن منظـور اولویـت امـروز کشـور را پیشـرفت در امـر اقتصـاد کشـور که بارهـا با الگـوی جهاد اقتصـادی و اقتصـاد مقاومتـی بیـان کـرده انـد در نظـر دارنـد. ایشـان الگو شـدن اسـلام بـرای ملت هـا را در صـورت برداشـتن موانـع کـه در حـال حاضـر مهمترین آن مسـئله پیشـرفت اقتصادی اسـت می داننـد و در مرحله بعـد هـدف از پیشـرفت اقتصـادی را دفـع کیـد و دشـمنی دشـمنان عنوان مـی کننـد. در واقـع مـدل ذهنـی ایشـان ایـن اسـت کـه اسـلام قـدرت پاسـخگویی بـه مسـائل بشـر از جملـه اقتصـاد در دنیـای امـروز را دارد و نیـازی بـه پیچیـدن نسـخه هـای بدلی غربـی و شـرقی برای پیـش بردن کشـور نیسـت. ضمـن اینکه ایشـان مدل های کمونیسـتی یا مارکسیسـتی و لیبرالی یا سـرمایه داری غربی را مناسـب کشـور نمی دانند و نگاه اسـلام بـه سـرمایه و کار و کارگـر را ضامـن پیشـرفت کشـور همـراه بـا عدالت در نظـر دارنـد.

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط رضا عزیزی در بهمن ماه 1394 انجام شده‌است.

برای دریافت متن کامل این گزارش سیاستی اینجا کلیک نمائید.