رضا عزیزی، دکتر حسین بابایی مجرد | قدرت نرم

جنگ، سابقه‌ای به درازای تاریخ حیات بشر دارد.جنگ روشی برای غلبه یک طرف بر طرف دیگر و غالبا به عنوان ابزاری در دست قدرتمندان، امپراطوری‌ها، حکومت‌ها در طول تاریخ برای توسعه طلبی و تسلط بر منافع اقتصادی و دستیابی به منابع زیر زمینی دیگر سرزمین‌ها بوده است.

اما با ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و گسترش ابزارهای ارتباطات جمعی مفهومی به نام قدرت نرم و به تبع آن جنگ نرم به ادبیات استراتیژیک وارد شده، به طوری که امروزه به موضوع بحث در محافل دانشگاهی و علمی تبدیل شده است.

امروزه در نگاه متخصصین و اندیشمندان استراتیژیکف قدرت نرم و به تبع آن جنگ نرم، موثرترین، کارآمدترین، کم هزینه‌ترین، خطرناکترینو پیچیده‌ترین نوع تهدید علیه ارزش‌هاو امنیت ملی یک کشور محسوب می‌شود.

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط رضا عزیزی و دکتر حسین بابایی مجرد در دی ماه 1394 انجام شده‌است.

برای دریافت متن کامل این گزارش سیاستی اینجا کلیک نمائید.