اتمام یافته 
تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مهدی خطیب دماوندی | تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی


گروه حقوق و سیاست | هفت تیر؛ ویژه‌نامه سیاست‌پژوهی تحول قوه قضائیه


عارف حسین‌زاده | ویروس کرونا و اقدامات قوه قضائیه؛ پساکرونا، فرصت‌ها و تهدیدها


هوشنگ شیخی | چالش‌ها و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ؛ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ


عارف حسین‌زاده | سناریوهای تعامل ایران با FATF


هوشنگ شیخی | جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات مجلس با تاکید بر چشم انداز انتخابات مجلس اسفند 1398


صالح رشید حاجی خواجه‌لو، رضا عزیزی و دکتر میثم علی‌پور | تبعات و چالش‌های طرح استانی_شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی


مهدی عبدالحمید، محمد عبدالحسین زاده، یوسف کمالیان، محمدصالح نجفی فراشاه، رضا عزیزی، حمید ایزدبخش و مهدی محمدی| تدوین گزاره‌های قرآنی هادی سیاست‌های کشور


محمد مجید فولادگر و حامد سروری | آسیب‌شناسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 96


دکتر میثم علی‌پور | ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5 ساله (1398 تا 1403) براساس بازنگری سیاست‌های پیشین


رضا عزیزی| مختصات پیشرفت اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری


محمد عبدالحسین زاده و مهدی عبدالحمید | مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد خط‌‌‌ مشی گذاری عمومی


رضا عزیزی | مختصات پیشرفت فرهنگی در منظومه فکری مقام معظم رهبری


رضا عزیزی | مختصات پیشرفت علم و فناوری در منظومه فکری مقام معظم رهبری


رضا عزیزی، دکتر حسین بابایی مجرد | قدرت نرم


رضا عزیزی | منظومه پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری


رضا عزیزی | انتخابات مجلسین در سپهر سیاسی غـرب


یاسر حاتم زاده دهبنه | وضعیت فرهنگ ترافیک در کشور


رضا عزیزی | مذاکرات هسته ای در منظومه فکری مقام معظم رهبری


رضا عزیزی | توافق وین از نگاه اندیشمندان غربی


رضا عزیزی | مذاکرات هسته ای از نگاه اندیشمندان غربی


گروه حقوق و سیاست | سناریوهای سرنوشت سیاست خارجی دولت یازدهم؛ چشم انداز و تحلیل آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و بازتاب آن بر تحولات سیاسی اجتماعی داخل کشور


رضا عزیزی | اصول ثابت گفتمان مطلوب کشور با رویکرد نظام‌مند بر پایه نظام بینشی مقام معظم رهبری