صنعت بازی‌های رایانه‌ای و آسیب شناسی توسعه صنعت بازی در ایران

پژوهشــکده سیاســت پژوهی و مطالعــات راهبــردی حکمــت، متکــی بــه نیــروی انســانی متعهــد و جــوان در جهــت کارآمدســازی نظــام مقــدس جمهــوری اســلامی ایــران ســازمان دهی شــده اســت. ایــن پژوهشــکده بــا رویکــرد آینده پژوهــی و حــل مســأله و بــا التــزام بــه مبانــی حکمــی، ارزش هــای انقــلاب اســلامی، اخــلاق اســلامی و پایبنــد بــه منافــع عامــه، بهبــود مســتمر و توســعه دانــش سیاســتگذاری اســلامی- ایرانــی را در حوزه هــای گوناگــون اقتصــادی، فرهنگــی اجتماعــی و علــم و فنــاوری ســرلوحه خویــش قــرار داده اســت و در ایــن راســتا، تألیــف، تدویــن و ترجمــه متونــی را کــه اهــداف کلان پژوهشــکده را در حوزه هــای فوق الذکــر محقــق می ســازد، در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. اثــر حاضــر (صنعــت بازی هــای رایانــه ای و آســیب شناســی توســعه صنعــت بــازی در ایــران) کــه در حــوزه صنایــع فرهنگــی (بازی هــای رایانــه ای) تدویــن شــده ، گامــی اســت در جهــت شناســاندن ایــن رســانه – صنعــت نوپــا بــه مخاطبــان کتــاب. امیـد اسـت ایـن اثـر حاضر بتوانـد تصویری کلی و جامـع از صنعـت بازی های رایانـه ای در جهان و مشـکلات پیـش روی توسـعه آن در ایـران ارائـه داده و سیاسـت گذاران و مدیـران را یاری دهد تـا بـا ارائـه راه حل هایـی مناسـب بـه رفـع آن هـا بپردازنـد. کتـاب حاضـر می توانـد به شـناخت مخاطبـان عـام از بازی هـای رایانـه ای و تاریـخ و آینـده ایـن صنعت یـاری دهد. ایـن کتـاب حاضـر در شـش فصـل بـه معرفـی بازی هـای رایانـه ای شـامل نقش آفرینـان، سـازوکار های حمایتـی ، مـوارد موفـق، نظـام توزیـع و آینـده ایـن صنعـت می پـردازد و در فصل پایانـی مسـائل و مشـکلات توسـعه صنعـت بازی در ایـران را بررسـی می کند. در پیوسـت انتهای کتـاب نیـز تاریخچـه ای فشـرده از بازی هـای ویدئویـی آورده شـده اسـت. نویسـندگان کتاب آقایان علیرضا رودسـاز (پژوهشـگر گروه سیاسـت پژوهی پژوهشـکده حکمت) و محمـد واعظی نـژاد (مدیـر گـروه سیاسـت پژوهـی فرهنگـی اجتماعـی پژوهشـکده حکمت) با درک درسـت و بـه موقـع اهمیـت صنعـت بازی هـای رایانـه ای و نیاز بـه پژوهش هـای بنیادی در ایـن زمینـه و هـم چنین علاقه شـخصی بـه بازی هـای رایانه ای؛ از چنـدی پیـش تحقیقات خود را در ایـن زمینـه شـروع کردنـد. ایـن کتـاب نتیجه بررسـی های ایشـان تاکنـون مي باشـد. امید اسـت در آینـده مباحـث مربـوط بـه سیاسـت گذاری در این حـوزه نیز ارائـه گردد. مدیریـت پژوهشـکده حکمـت بدینوسـیله از زحمـات ایـن عزیـزان در تدویـن ایـن کتـاب تقدیر می نمایـد و امیـدوار اسـت که خواننـدگان کتاب بهره لازم و کافی را از این اثر برده و نویسـندگان را در پژوهش هـای بعـدی خـود در ایـن حوزه یـاری نمایند.

پژوهشگران: علی‌رضا رودساز، محمد واعظی نژاد

این کتاب در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با همکاری پژوهشگران: علی‌رضا رودساز، محمد واعظی نژاد در سال 1394 منتشر شده‌است.