کارگروه حقوقی و قضائی

کارگروه حقوقی_قضایی، در دو بخش مسائل قضایی (مسائل کلان قوه قضائیه اعم از ساختاری، حقوقی و اداری) و مسائل حقوقی (نظام حقوقی کشور) با نگاهی تحول­محور و رویکرد حل مسئله به سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی مبادرت می‌ورزد. نظر به اینکه قوه قضائیه و نظام حقوقی کشور جهت نیل به سوی حاکمیت قانون، اجرای عدالت و تضمین حقوق عامه، نقش اساسی برعهده دارند لذا فعالیت روزآمد و هرچه بیشتر این کارگروه الزامی و حائز اهمیت است. مبنای فعالیت این کارگروه نظام مسائل حقوقی_قضایی کشور است و همچنین مسائل ویژه و مهمِ پیشامد در کشور (در حوزه حقوقی_قضایی) نیز مورد مطالعه این کارگروه قرار می‌گیرند.