رضا عزیزی | برنامه جهان امروز، شبکه خبر؛ چین‌هراسی؛ رویکرد جدید دولتمردان آمریکایی برای کاهش انتقادات

گفتگوی رضا عزیزی؛ مدیر گروه حقوق و سیاست با برنامه جهان امروز شبکه خبر

با موضوع: چین‌هراسی؛ رویکرد جدید دولتمردان آمریکایی برای کاهش انتقادات

ایالات متحده آمریکا در طی چهل سال پس از انقلاب اقتصادی چین تا کنون روند روزافزون فروکش ساختن مؤلفه‌های قدرت را آغاز کرده است و چین در همان مؤلفه‌ها رشد مضاعفی پیدا کرده است.

ایالات متحده آمریکا انتظار دارد چین همانند چهل سال گذشته پیرو قواعد تدوینی و ترسیمی این کشور باشد؛ نه اینکه بخواهد نقشی در تنظیم قواعد حوزه سیاست بین‌الملل داشته باشد.

چین طی چهل سال گذشته کنترل عمیقی بر زنجیره عرضه جهانی اعم از: پول، کار و تخصص و زیرساخت‌های قابل قبول و بی‌رقیب در مقایسه با غرب پیدا کرده است. این امر، به چین قابلیت بازیگری در نقش رهبری جهانی را می‌دهد.

غرب کنونی نسبت به نقاط قوت امروز چین در عرصه تکنولوژی و اقتصاد از ضعفی روزافزون رنج می‌برد؛ بنابراین و با احتساب موارد یاد شده، قدرت‌گیری روزافزون چین برای مجموعه غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا یک تهدید امنیتی شناخته می‌شود.