هوشنگ شیخی | بررسی سقوط بی سابقه ارزش پول ترکیه

گفتگوی هوشنگ شیخی مدیر گروه حقوق و سیاست با برنامه جهان امروز شبکه خبر

با موضوع: بررسی سقوط بی سابقه ارزش پول ترکیه!

محور های گفتگو:

فقدان استراتژی اقتصادی مشخص

وابستگی سیاسی و اقتصادی به غرب

سایه آرزو اندیشی سیاسی بر اقتصاد

تمرکز بر دخالت در مناطق مختلف از قفقاز تا مدیترانه و از سوریه تا افغانستان و غفلت از اقتصاد داخلی

خروج و اخراج اشخاص کاربلد از دولت