هوشنگ شیخی | افتتاح سد ایلیسو و جنگ آبی ترکیه علیه کشورهای منطقه

گفتگوی هوشنگ شیخی مدیر گروه حقوق و سیاست با برنامه جهان امروز شبکه خبر

با موضوع: افتتاح سد ایلیسو و جنگ آبی ترکیه علیه کشورهای منطقه

محور های گفتگو:

هیدروپلیتیک یکی از رویکردهای ضروری در تحلیل مسائل ترکیه است؛

ترکیه از آب به مثابه ابزار قدرت استفاده می‌کند؛

ایجاد فشار بر کشورهای منطقه، اهداف سیاسی-امنیتی داخلی در جنوب شرق و مسائل کشاورزی ‌و تولید برق از جمله انگیزه‌های اصرار بر سد سازی ترکیه هستند؛

بروز تنش‌های آبی و چالش‌های امنیتی پیامدهای اقدامات ترکیه خواهند بود.