نشست هم اندیشی گروه علم و فناوری با رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

نشست هم‌اندیشی اعضای گروه علم و فناوری پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با دکتر علی‌باقر طاهر‌نیا، رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو؛ رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت ضمن تقدیر و تشکر از قبول درخواست تشکیل نشست، به تشریح اهداف و فعالیتهای پژوهشکده پرداخته و سپس طرح تحول نظام علم و فناوری -با تاکید بر وزارت علوم تحقیقات و فناوری- که ماحصل یک دهه فعالیت سیاست‌پژوهانه این گروه می‌باشد را ارائه نمودند.

در ادامه نشست، آقایان محمد اسدبگی معاون سیاستگذاری علمی پژوهشکده، امیررجائی، مهدی مهدی و محمود آرائی نکاتی را پیرامون موانع اندیشه‌ورزی در فضای آموزش عالی ایران مطرح نموده و محورهایی را برای افزایش اثربخشی هرچه بیشتر موسسه در این فضا عنوان کردند.
پایان بخش این نشست، ابراز خرسندی دکتر طاهری‌نیا از فعالیت‌های سیاست‌پژوهانه ارائه شده در این دیدار بود. ایشان همچنین بر هم‌افزایی هرچه بیشتر موسسه و پژوهشکده در مسیر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی ایران تاکید نموده و محورهایی را برای این منظور معین نمودند.