گاهنامه حکمتانه، شماره پانزدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره پانزدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال دوم، شماره پانزدهم، بهمن و اسفند 1396

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران: مهدی مختاری پیام- صالح رشید-جواد جواهری -محمدصالح نجفی

نویسندگان این شماره:حسین اسفندیار-جواد جواهری-محمد خاجی-هادی مصدق- فاروق نعمانی-الهه احمدی زاده- نگین بشری – سمیرا امینی-زهرا سهرابی

گرافیست:زهرا کشاورز

زمان انتشار: خرداد ماه 1397
ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.