گاهنامه حکمتانه، شماره هجدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره هجدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال سوم، شماره 18- مرداد و شهریور 1397

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی محمدی

شورای دبیران: مهدی مختاری پیام-صالح رشید خواجه لو-جواد جواهری-سید محمدصالح نجفی فراشاه

نویسندگان این شماره: رضا عزیزی- سیدعلیرضا نیکبخت-آرمان رضایتی چران دکتر سید محمدرضا باقرزاد-محمد اسدبگی-هادی مصدق-حسین بوذرجمهری امیرحسین رحیمیان-سید محمد صالح نجفی فراشاه

گرافیست: زهرا کشاورز

زمان انتشار: آبان ماه 1397
صاحب امتیاز: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.