گاهنامه حکمتانه، شماره نهم

نشریه دوماهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره نهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنمامه حکمتانه، سال اول، شماره نهم، بهمن و اسفند 1395

مدیر مسئول: دکتر حامد سروری
سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران:دکتر حامد سروری – محمد قنادی – محمد واعظی نژاد – صالح رشید

ناشر:معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
نویسندگان این شماره: هادی یوسفی، محمد اسدبگی، امین حسامپور، رضا عزیزی

احمد فرقانی،سعید موسوی ثمرینّ ،محمد عبدالحسین زاده، محمد خاجی، امین طیب طاهر

گرافیست: زهرا کشاورز

ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.