گاهنامه حکمتانه، شماره شانزدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره شانزدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال سوم، شماره 16 فروردین و اردیبهشت 1397

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی محمدی


شورای دبیران: مهدی مختاری پیام- صالح رشید-جواد جواهری -محمدصالح نجفی


نویسندگان این شماره:-محمد اسدبگی-سجاد مهرگان-امین طیب طاهر-حسین اسفندیار ّ مهدی مختاری پیام- حسین درودیان- شهاب طلایی- حسین بوذرجمهری-سهراب محمدی پویا

گرافیست:زهرا کشاورز

زمان انتشار: مرداد ماه 1397
ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت متن کامل اینجا کلیک نمائید.