گاهنامه حکمتانه، شماره یازدهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره یازدهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال دوم، شماره یازدهم، خرداد و تیر 1396

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران: – محمد قنادی – صالح رشید -محمدمجید فولادگر-جواد جواهری -مهدی مختاری پیام

نویسندگان این شماره: حمید ایزد بخش، جواد جواهری، محمد خاجی، حسین بو ذر جمهری

سجاد هجری، سید محمد صالح نجفی فراشاه،حسین اسفندیار، امیر رجائی، هادی مصدق

گرافیست: زهرا کشاورز

ناشر:معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.