گاهنامه حکمتانه، شماره چهارم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره چهارم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گروه سیاست پژوهی اقتصاد و صنعت

گاهنامه حکمتانه اقتصاد، سال اول، شماره چهارم، تیرماه1395

سردبیر: محمد قنادی (مدیر گروه سیاست پژوهی اقتصادی)

دبیر این شماره: مهدی مختاری پیام نویسندگان این شماره: سید سعید موسوی ثمرین، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه،حمید ایزدبخش

گرافیک: مهدی بادیه پیما

ناشر:معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت فایل گاهنامه حکمتانه شماره چهارم اینجا کلیک نمائید.