گاهنامه حکمتانه، شماره چهاردهم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره چهاردهم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

گاهنامه حکمتانه، سال دوم، شماره چهاردهم، آذر و دی 1396

مدیر مسئول: دکتر مهدی شاملی

سردبیر: دکتر مهدی عبدالحمید
شورای دبیران: مهدی مختاری پیام- صالح رشید-جواد جواهری -محمدصالح نجفی

نویسندگان این شماره:حمید ایزدبخش-سید محمد صالح نجفی فراشاه-حسین اسفندیار-هادی مصدق-هادی یوسفی

محمد خاجی- مهدی محمدی

زمان انتشار: فروردین ماه 1397
ناشر: معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.