گاهنامه حکمتانه، شماره هفتم

نشریه گاهنامه حکمتانه در اسفند ماه 1394 به منظور انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقاله‌های راهبردی- سیاستی راه‌اندازی شده است.

شناسنامه شماره هفتم

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
گروه سیاست پژوهی اقتصاد و صنعت

گاهنامه حکمتانه ، سال اول ، شماره هفتم ، مهر و آبان 1395

سر دبیر :محمد قنادی ( مدیر گروه سیاست پژوهی اقتصادی )

دبیر این شماره : حسین اسفندیار
نویسندگان این شماره: شهاب طلایی،سید صالح نجفی،مهدی مختاری پیام،حمید ایزدبخش ،حسین اسفندیار
گرافیک : زهرا کشاورز
ناشر:معاونت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

برای دریافت نسخه کامل اینجا کلیک نمائید.