سعید نریمان و رضا عزیزی | ﻣﺪل ﭼﻨﺪﻻیه ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎست ﺟﻤﻬﻮری

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري در اﻳﺮان ﻫﻤـﻮاره ﺗﺤﻠﻴﻠﮕـﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳﻴﺎﺳـﻲ را ﺷﮕﻔﺖزده و ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎر ة ﻣﻮﺿـﻮع ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان داﺧﻠﻲ و ﭼـﻪ ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﻳﺎزدﻫﻢ در اﻳﺮان در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ، آﺷﻜﺎر ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ ﻏـﺎﻓﻠﮕﻴﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺗﻚﺑﻌﺪي اﺳﺖ و ﻣﺪﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺗﻤـﺎم ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎ و اﺑﻌـﺎد اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ. از اﻳـﻦ رو اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﭘـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻲ ﺳﻪﻻﻳﻪاي اﺳـﺖ ﻛـﻪ دروﻧـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻻیه آن، ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻﻳ ﺔ ﻣﻴﺎﻧﻲ آن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮیه ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ نسبی ﻛـﻪ ﺳﻌﻲ در اراﺋﻪ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻻیه آن، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ موﺛﺮ در ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

برای دریافت فایل کامل مقاله سیاستی «ﻣﺪل ﭼﻨﺪﻻیه ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎست ﺟﻤﻬﻮری» اینجا کلیک نمائید.