هادی یوسفی | فرایند بولونیا؛ سیاست گذاری فراملی جهت ساماندهی آموزش عالی در اروپا

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرایند بولونیا به عنوان سیاستی جهت ساماندهی نظام آموزش عالی در اروپا می باشد. بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از لنز سیاست پژوهی، چگونگی شکل گیری فرایند بولونیا، اهداف آن و تاثیراتی که به عنوان یک سیاست فراملی بر نظام آموزش عالی کشورهای اروپایی داشته مورد توجه قرار گرفته است. منابع مورد بررسی در این پژوهش اسناد منتشر شده توسط اتحادیه اروپا (مانند اعلامیه سوربن و بولونیا)و مقاالت مرتبط با آن بوده است. این پژوهش نشان داد فرایند بولونیا به عنوان یک سیاست فراملی، نظام های آموزش عالی کشورهای عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا را از طریق ایجاد تغییر در ساختارها و دوره های تحصیلی، همسان کردن مدارک تحصیلی، واحدهای درسی و رتبه بندی دانشگاه ها تحت تاثیر قرار داده است.

برای دریافت فایل کامل مقاله سیاستی اینجا کلیک نمائید.