امیر رجائی | تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی در آموزش عالی، ضرورت‌ها و کارکردها

امروزه، آموزش عالی در پیشبرد اهداف کشورها به منظور رشد و توسعه همه‌جانبه و پایدار نقش مهمی ایفا می‌کند بالطبع، پرداختن به چالش‌های پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله چالش‌های نوظهور می‌توان به مباحثی چون تضمین کیفیت و رتبه بندی دانشگاهی در آموزش عالی اشاره کرد. این دو مفهوم کارکردهای متفاوتی با یکدیگر دارند، که بعضا توسط برخی از ذینفعان آموزش عالی با یکدیگر خلط می‌شوند. لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی ماهیت و کارکردهای این دو مفهوم است. بدین منظور با اتخاذ رویکرد کیفی و استفاده از روش مطالعه اسنادی و نیز روش مقایسه تحلیلی به بررسی منابع پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن بود که عمده‌ترین کارکرد تضمین کیفیت بهبود کیفیت و افزایش پاسخگویی در آموزش عالی است، درحالی که اصلی‌ترین کارکرد رتبه بندی دانشگا‌ه‌ها حکمرانی بر بخش آموزش عالی است. در پایان نکاتی پیرامون الزامات بهره‌گیری از رتبه‌بندی دانشگاه‌ها مبنی بر لزوم مد نظر قرار دادن کاستی‌های ذاتی رتبه‌بندی‌های دانشگاهی به منظور به حداقل رساندن آنها بیان شد.

برای دریافت فایل کامل مقاله سیاستی «تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی در آموزش عالی، ضرورت‌ها و کارکردها» اینجا کلیک نمائید.