معماران پول؛ روایتی نو از نقش بانک‌ها در خلق پول

تصور مردم این است که خلق پول به طور طبیعی انحصاری در اختیار دولت است و بانک‌ها صرفاً به واسطه گری پول اشتغال دارند. در باور نخبگانی در دانش اقتصاد هم خلق پول توسط بانک‌ها فرآیندی کاملاً تحت کنترل دولت معرفی می‌شود. اما در واقعیت، نه تنها بخش اعظم پول رایج توسط بانک‌ها خلق می‌شود، بلکه آنها خودمختاری بالایی در این مسیر دارند. بانک‌ها در یک حرکت تدریجی و جمعی که از طریق بازخوردهای متقابل، هماهنگ می‌شود، اقدام به خلق پول می کنند. اگر خلق پول را از منشأهای اصلی قدرت و سلطه بدانیم، تسلط بانک‌ها بر خلق پول به منزله غلبه آنها بر شکل دهی به جریان های اقتصادی و شیوه توزیع و کسب منافع در اقتصاد است. هدف ما در این اثر، تصحیح باور موجود پیرامون نحوه خلق پول است با این هدف که نشان دهد چگونه بانک ها مبادرت به خلق پول کرده و در جدال با دولت بر سر کسب این قدرت مهم، برتری یافته‌اند.

جهت دانلود فهرست مطالب و پیشگفتار این کتاب اینجا کلیک کنید