اتمام یافته 

دکتر حسین درودیان | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پول و بانک


دکتر حسین درودیان، حسین اسفندیار و سید صالح نجفی فراشاه | گزینه‌های سیاستی مواجهه با آثار اقتصادی ویروس کرونا در ایران


علیرضا قباشی | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دیجیتال


سید صالح نجفی و علیرضا قباشی | ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران


دکتر حسین درودیان | تبیین چهارچوب و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی کشور


دکتر میثم علی‌پور، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه، عباس درزینیا رمی و سعید موسوی ثمرین |رصد و آسیب‌شناسی قرآنی نظام مالیاتی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | عملکرد دولت‌های نهم، دهم و یازدهم درخصوص مسئله اشتغال


حسین اسفندیار، سید صالح نجفی فراشاه و سید علی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی

حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | مالیات در کشور آلمان غربی


حسین اسفندیار و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه | گزارشی درخصوص وضعیت تورم، بیکاری و هدفمندی یارانه ها


حسین اسفندیار | پیشنهاد شفافیت اطلاعات اقتصادی احکام برنامه ششم